S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

NÁJDETE NÁS

 


Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku elektronicky, platné v internetovom obchode www.autapredeti.sk

  

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:

 

APD, s.r.o.

Ľubovec 15

082 42 

 

IČO: 50827821

DIČ: 2120498754

IČDPH: SK2120498754

zapísaný v Okresný súd Prešov, Oddiel Sro Vložka číslo: 34485/P

(ďalej len „Predávajúci“), (ďalej len prevádzkovateľ), kto­ré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.autapredeti.sk (ďalej len obchod).

 

 1. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba spotrebiteľ, alebo podnikateľ (ktorý je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
 2. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu. 
 1. Ceny uvedené na www.autapredeti.sk sú MOC. Predávajúci je platcom DPH.
 2. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. 
 1. Obchodné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

II. Povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky, 
 1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru - daňový doklad (e-mailom v elektronickej podobe, v prípade požiadavky aj v tlačenej forme). 
 1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:
 • za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené prepravcom počas prepravy kupujúcemu
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

III. Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek poškodení zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.
 2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.

 

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, stornovanie objednávky

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii (odoslaní) objednávky. 
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
 3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom, na adresu udanú zákazníkom. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade, že overenie nie je úspešné, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 5. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky.
 6. V prípade, že kupujúci uhradil objednávku platbou vopred, prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 7. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza telefonickým alebo e-mailovým akceptovaním objednávky kupujúceho zo strany prevádzkovateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

V. Odstúpenie od zmluvy

 Kupujúci - spotrebiteľ ( ktorý nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ) môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní od uzatvorenia zmluvy, alebo prevzatia tovaru v zmysle § 7, odst. 1  zákona č. 102/2014 Z.z., ak nejde o predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. 

 1. Predávajúci odporúča Kupujúcemu pre splnenie si povinnosti pre Odstúpenie od zmluvy oznámiť potrebné náležitosti Predávajúcemu vyplnením a odoslaním elektronického formulára Odstúpenie od zmluvypriamo zo stránok internetového obchodu www.autapredeti.sk (formulár sa nachádza na konci Obchodných podmienok). O prijatí a akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom zo strany Predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín od obdŕžania vráteného tovaru. 
 1. Kupujúci – spotrebiteľ doručí tovar a originálny doklad o kúpe v pôvodnom balení (v prípade odstúpenia od časti zmluvy kópiu faktúry), bez poškodenia na adresu prevádzkovateľa: APD, s.r.o., Ľubovec 15 082 42, najneskôr do 14 dní od prevzatia objednaného tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť cenu za tovar. 
 1. Kupujúci pri úplnom odstúpení od zmluvy spolu s tovarom zašle originálny doklad – faktúru, pri čiastočnom odstúpení od zmluvy kópiu dokladu – faktúry. Prosíme neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame tovar poistiť! 
 2. Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci lehoty 14 dní tovar rozbaliť a prezrieť si ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Prezrieť si však neznamená začať tovar používať, následne odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar predávajúcemu.
 3. Tovar musí kupujúci vrátiť úplný, to znamená vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, nepoužívaný a vrátane originálneho obalu. Kupujúci je povinný tovar zabaliť tak, aby pri jeho preprave späť k predávajúcemu nedošlo k jeho poškodeniu. Originálny obal nesmie byť popísaný a polepený. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) V prípade, že kupujúci Odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý nie je používaný, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru  v lehote do 14 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru. Cena zaplatená za tovar bude vrátená bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim. 
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy:
 • ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.),
 • objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení,
 • ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.
 • ak má podozrenie, že ide o poškodzovanie prevádzkovateľa zo strany kupujúceho, a to najmä úmyselným bezdôvodným a neoznámeným nepreberaním zásielok, ako aj iných dôvodov, ktoré zapríčinili z neplnenia si záväzkov zo strany kupujúceho prevádzkovateľovi akúkoľvek finančnú škodu.

O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vopred mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Formulár - odstúpenie od zmluvy

VI. Dodacie podmienky a termíny

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu. 
 1. Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu do dvoch pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od akceptovania objednávky. Ak by doba pre dodanie tovaru bola dlhšia, kupujúci bude o nej včas informovaný. Ne­dodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. 
 1. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške. 
 1. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. 
 1. V prípade, ak si kupujúci po telefonickom alebo emailovom akceptovaní objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

  

VII. Nedoručené zásielky – neprevzaté zákazníkom

 Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.

 

 1. Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred (bankový prevod), k čomu bude kupujúcemu zaslaná e-mailom v PDF nová faktúra.

 

 1. Pokiaľ kupujúci v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude stornovaná. Kupujúci bude o storne objednávky informovaný e-mailom.

 

 1. Ďalšie nákupy Kupujúceho prostredníctvom elektronického systému obchodu bude možné realizovať len platbou vopred.

 

VIII. Kúpna cena a spôsob platby

 1. Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné – vrátane DPH
 1. Doba platnosti cenovej akčnej ponuky – všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. 
 1. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
 2. a) dobierkou – cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri prevzatí od kuriéra
 3. b) bankovým prevodom- cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí vopred, prevodom na účet prevádzkovateľa.
 • IBAN: SK0783300000002901219236
 • variabilný symbol je číslo faktúry

 

IX. Záručná doba, riešenie reklamácii, doklady

 Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov pre spotrebiteľa - fyzická osoba.

 Na tovar zakúpený fyzickou osobou - podnikateľom, právnickou osobou podnikateľom, nákup na IČO spoločnosti napr. aj školy, škôlky, samosprávne kraje, mestá, obecné úrady atď.  záručná doba je 6 mesiacov od kúpy tovaru.

 1. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam, na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s odporúčaním Predávajúceho.
 2. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.
 3. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť poštou na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane požadovaných dokladov (faktúra daňový doklad, sprievodný list s popisom dôvodu reklamácie). 
 4. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 5. Každá reklamácia je odborne posúdená a Kupujúci je písomne informovaný o výsledku reklamačného konania, najneskôr do 30 dní.
 6. Ak si zákazník neprevezme reklamáciu do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní, má spoločnosť autapredeti.sk právo účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 0,5,-€ za každý začatý deň omeškania. Ak si zákazník neprevezme reklamáciu ani v lehote ďalších 6 mesiacov odo dňa, kedy bol zákazník povinný ju vyzdvihnúť, spoločnosť autapredeti.sk si vyhradzuje právo odpredaja veci 3 osobe. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej reklamácie, vyplatia autapredeti.sk zákazníkovi výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí zákazník uplatniť u spoločnosti autapredeti.sk.

X. Poskytnutie osobných údajov

 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom alebo objednávkovom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci, v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pre uzatvorenie kúpnej zmluvy svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH ( ak mu bolo pridelené ) kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 Vyššie uvedené údaje sú nutné pre identifikáciu kupujúceho a budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje nebudú inak poskytnuté tretej strane.

 3.Využívaním internetového obchodu www.autapredeti.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č.18/2018 Z.z  a GDPR o ochrane osobných údajov v infor­mačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.

 

 XI. Alternatívne riešenie sporov

 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu (e-mailom na: info@autapredeti.sk). Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

XII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak sú medzi oboma zmluvnými stranami dohodnuté iné samostatné obchodné podmienky.

 

 1. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 

 1. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodným podmienok. Tieto obchodné podmienky sú platné od 10.06.2018. Vyhradzujeme si právo zmeniť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

12.12.2022, Ľubovec

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ODhiN2