S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

NÁJDETE NÁS

 


Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku elektronicky, platné v internetovom obchode www.autapredeti.sk

  

Obchodné podmienky

 

pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku elektronicky, platné v internetovom obchode www.autapredeti.sk .

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:

 

APD, s.r.o.

Ľubovec 15

082 42

IČO: 50827821

DIČ: 2120498754

IČ DPH: SK2120498754

zapísaný v Okresný súd Prešov, Oddiel Sro Vložka číslo: 34485/P

(ďalej len „Predávajúci“), (ďalej len prevádzkovateľ), ktoré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.autapredeti.sk (ďalej len obchod).

 

 1. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba spotrebiteľ, alebo podnikateľ (ktorý je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

 

 1. Podnikateľomsa rozumie:
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež rozumie ten, kto jedná v súlade v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené ako pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky

 

 1. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.

 

 1. Ceny uvedené na www.autapredeti.sk sú MOC. Predávajúci je platcom DPH.

 

 1. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

 1. Obchodné a reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

II. Povinnosti prevádzkovateľa

 

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky,

 

 1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru - daňový doklad (e-mailom v elektronickej podobe, v prípade požiadavky aj v tlačenej forme).

 

 1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

 - za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené prepravcom počas prepravy kupujúcemu

 - za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

III. Povinnosti kupujúceho

 

 1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek poškodení zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi, prevádzkovateľovi alebo predávajúcemu najneskôr do 24hodín od prevzatia tovaru. Po tejto dobe nie je možná následná reklamácia poškodeného tovaru u prepravcu.

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.

 

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, stornovanie objednávky

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii (odoslaní) objednávky.

 

 1. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

 

 1. Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom, na adresu udanú zákazníkom. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade, že overenie nie je úspešné, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

 

 1. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky.

V prípade, že kupujúci uhradil objednávku platbou vopred, prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

 1. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza telefonickým alebo e-mailovým akceptovaním objednávky kupujúceho zo strany prevádzkovateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

 V. Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Kupujúci - fyzická osoba spotrebiteľ ( ktorý nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ) môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní od uzatvorenia zmluvy, alebo prevzatia tovaru v zmysle § 7, odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., ak nejde o predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

 1. Predávajúci odporúča Kupujúcemu - fyzickej osobe spotrebiteľovi pre splnenie si povinnosti pre Odstúpenie od zmluvy oznámiť potrebné náležitosti Predávajúcemu vyplnením a odoslaním elektronického formulára Odstúpenie od zmluvy priamo zo stránok internetového obchodu www.autapredeti.sk (formulár sa nachádza na konci Obchodných podmienok). O prijatí a akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom zo strany Predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín od obdŕžania vráteného tovaru.

 

 1. Kupujúci - fyzická osoba spotrebiteľ doručí tovar a originálny doklad o kúpe v pôvodnom balení (v prípade odstúpenia od časti zmluvy kópiu faktúry), bez poškodenia na adresu prevádzkovateľa: APD, s.r.o., Ľubovec 15 082 42, najneskôr do 14 dní od prevzatia objednaného tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť cenu za tovar.

 

 1. Kupujúci - fyzická osoba spotrebiteľ pri úplnom odstúpení od zmluvy spolu s tovarom zašle originálny doklad – faktúru, pri čiastočnom odstúpení od zmluvy kópiu dokladu – faktúry. Prosíme neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame tovar poistiť!

 

 1. Kupujúci - fyzická osoba spotrebiteľ má právo v rámci lehoty 14 dní tovar rozbaliť a prezrieť si ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Prezrieť si tovar však neznamená začať tovar používať, následne odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar predávajúcemu !!!

 

 1. V prípade, že Kupujúci - fyzická osoba spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý nie je používaný, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru. Cena zaplatená za tovar bude vrátená bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

V prípade, že Kupujúci - fyzická osoba spotrebiteľ odstúpi od zmluvy do 14 dní od kúpy tovaru a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý je viditeľne používaný, poškodený, znečistený alebo nie je v pôvodnom obale predávajúci si môže nárokovať úhradu nákladov súvisiacich s opravou a uvedením tovaru do pôvodného stavu. Podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. totiž spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 1. Ak sa predávajúci a fyzická osoba spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom mimo iných sú:

  - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze
  služby a služby spojene s objednávkou

- predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil

- Lieky a ostatné prípravky určené na užívanie spolu s tovarom osobnej hygieny sú klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý

 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká podnikateľovi alebo SZČO pri nákupe na IČO spoločnosti.

 

 1. Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode, prevádzkarni (showroome) alebo ak bol dovezený priamo na adresu zákazníka, ktorý si ho skontroloval a prebral osobne. Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy:

 

- ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.),

 

- objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení,

 

- ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

 

- ak má podozrenie, že ide o poškodzovanie prevádzkovateľa zo strany kupujúceho, a to najmä úmyselným bezdôvodným a neoznámeným nepreberaním zásielok, ako aj iných dôvodov, ktoré zapríčinili z neplnenia si záväzkov zo strany kupujúceho prevádzkovateľovi akúkoľvek finančnú škodu.

 

O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vopred mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 VI. Dodacie podmienky a termíny

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim.

 

 1. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu.

 

 1. Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu do dvoch pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od akceptovania objednávky. Ak by doba pre dodanie tovaru bola dlhšia, kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

 

 1. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.

 

 1. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie.

 

 1. V prípade, ak si kupujúci po telefonickom alebo emailovom akceptovaní objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

 

VII. Nedoručené zásielky – neprevzaté zákazníkom

 

 1. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.

 

 1. Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred (bankový prevod), k čomu bude kupujúcemu zaslaná e-mailom v PDF nová faktúra.

 

 1. Pokiaľ kupujúci v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude stornovaná. Kupujúci bude o storne objednávky informovaný e-mailom.

 

 1. Ďalšie nákupy Kupujúceho prostredníctvom elektronického systému obchodu bude možné realizovať len platbou vopred.

 

VIII. Kúpna cena a spôsob platby

 

 1. Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné – vrátane DPH.

 

 1. Doba platnosti cenovej akčnej ponuky – všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

 1. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
 2. a) dobierkou – cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri prevzatí od kuriéra
 3. b) bankovým prevodom - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí vopred, prevodom na účet prevádzkovateľa.

- IBAN: SK0783300000002901219236

- variabilný symbol je číslo faktúry

 IX. Záručná doba, riešenie reklamácii, doklady

 

 1. Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Ak je tovar uvádzaný ako repasovaný, opravovaný alebo predvádzací záručná doba je 12 mesiacov. Ak je výrobok kupovaný podnikateľom alebo SZČO pri nákupe na IČO spoločnosti záručná doba je 6 mesiacov od zakúpeného tovaru.

 

 1. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neprimeraným zaobchádzaním, opotrebovanie výrobku resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s odporúčaním predávajúceho.

 

 1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

 

 1. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť akoukoľvek prepravnou spoločnosťou alebo individuálne na adresu sídla predávajúceho Ľubovec 15, 082 42, okres Prešov a reklamovaný tovar musí byť čistý, mechanicky nepoškodený ak je to možné tak v originálnom balení vrátane požadovaných dokladov (faktúra daňový doklad, sprievodný list s popisom dôvodu reklamácie). Do záručnej opravy odovzdá spotrebiteľ kompletný výrobok, alebo po dohovore s predajcom iba konkrétny diel .

 

 1. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

 

 1. Každá reklamácia je odborne posúdená a Kupujúci je písomne informovaný o výsledku reklamačného konania, najneskôr do 30 dní.

 

 1. Záručnú dobu si nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku. Maximálna záručná životnosť na kapacitu batérie je 6 mesiacov a záleží na jej používaní (nabíjaní, vybíjaní) a uskladnení.

 

 1. Výrobok je pred expedíciou výrobcom kontrolovaný a záruka poskytovaná predajcom sa vzťahuje na chyby výrobku zistené v záručnej dobe a spôsobené chybným materiálom alebo chybným spracovaním.

 

Výrobca, v súlade s § 619 odst. (2) Občianského zákonníku, neručí za chyby vzniknuté prirodzeným opotrebením – spínače, prevodovky a kolesá sú diely podliehajúce prirodzenému opotrebeniu, spôsobenú obvyklým používaním.

 

- Výrobca ďalej neručí za chyby vzniknuté starnutím, nesprávnym používaním výrobku. (preťažovaním, nárazmi, vozením v nevhodnom prostredí .), nevhodným uskladnením a ošetrovaním, neopatrnou dopravou a manipuláciou, hrubým zaobchádzaním alebo používaním k inému účelu ako k účelu obvyklému, ku ktorému je výrobok určený.

 

- Výrobca neručí za poškodenie, ktoré bolo spôsobené užívateľom alebo inou osobou, poprípade živelnou pohromou.

 

- Použitie inej batérie, ako tej ktorá je v balení od výrobcu je výslovne zakázané, vedie k závažnému poškodeniu mechanických a elektrických častí. Autíčko a batériu nevystavujte extrémnym teplotám.

 

- Záruka sa nemôže uznať, ak spotrebiteľ učiní nedovolené zásahy do výrobku alebo použije k oprave výrobku iné ako originálne diely.

 

- Zistené chyby je nutné reklamovať bez zbytočného odkladu u predajcu, kde bol výrobok zakúpený.

 

 1. Výrobky nášho sortimentu nie sú určené pre prevádzku vo verejných požičovniach, detských ihriskách a k podobným účelom. Ak predávajúci akýmkoľvek spôsobom zistí, že produkt nášho sortimentu je využívaný v takýchto podmienkach reklamácia nebude uznaná!

 

X. Poskytnutie osobných údajov

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom alebo objednávkovom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci, v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pre uzatvorenie kúpnej zmluvy svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH ( ak mu bolo pridelené ) kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Vyššie uvedené údaje sú nutné pre identifikáciu kupujúceho a budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje nebudú inak poskytnuté tretej strane.

 

 1. Využívaním internetového obchodu www.autapredeti.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č.18/2018 Z.z a GDPR o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.

 

XI. Alternatívne riešenie sporov

 

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu (e-mailom na: info@autapredeti.sk). Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

XII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak sú medzi oboma zmluvnými stranami dohodnuté iné samostatné obchodné podmienky.
 2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

    4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2022 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

OWMyYTJiY